Algemene Voorwaarden

Adres: G-rent BVBA
Email: [email protected]
Telefoon: 0495 69 49 93
BTW-nummer: BE0823187728

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce webshop van G-rent BVBA biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online te reserveren. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door G-rent BVBA aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Horeca / Springkastelen

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, exclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 • De huurperiode voor horeca bedraagt 3 dagen waaronder de levering en ophaling inbegrepen zitten.
 • De huurperiode voor springkastelen/attractie bedraagt de dag zelf.
 • Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs
 • Voor sommige producten wordt een waarborg gevraagd.
 • De waarborg wordt pas aan de klant teruggegeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen.
 • Bij een levering aan huis worden de transportkosten aangerekend op basis van een forfaitair bedrag dat werd bepaald op basis van de postcode. De tarieven kunnen geraadpleegd worden op de site of vooraf meegedeeld worden.
 • Bij annulatie kunnen kosten aangerekend worden voor de verbroken overeenkomst.
 • Bij regenweer gratis annulering van springkasteel/attractie tot 24 uur (1 dag) voor de levering!

 

Artikel 3: Aanbod

 • Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden G-rent BVBA niet. G-rent BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Artikel 4: Online aankopen

 • Onze facturen zijn betaalbaar op rekeningnummer IBAN: BE29143088906564 , of contant.
 • G-rent BVBA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Horeca

 • De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade of diefstal gedurende de ganse huurperiode
 • De goederen blijven eigendom van G-rent BVBA
 • Transportkosten worden berekend in functie van de afstand.
 • De klant erkent dat G-rent hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed
 • Het horecamateriaal zal door ons worden afgewassen.

Springkastelen

 • Een verantwoordelijk persoon moet permanent toezicht houden.
 • De klant erkent dat G-rent hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed
 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 • De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van G-rent BVBA.
 • De huurperiode bedraagt 3 dagen waaronder de levering en ophaling inbegrepen zitten.

 

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

 • Bij laattijdige betaling na uiterlijke betalingsdatum, conform met de wetgeving 2013, kan G-rent BVBA een vergoeding van 50euro in rekening brengen, en elke nieuw begonnen maand na de uiterlijke betalingsdatum wordt het totaal te betalen bedrag verhoogt met 10%. Onverminderd het voorgaande behoudt G-rent BVBA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Wanneer een "Aangetekend schrijven" plaats vind, zal de aanmaningskost doorgerekend worden met een vaste kost van 10euro per brief.

 

Artikel 8: Privacy policy

 • De verkoper, G-rent BVBA, behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).
 • Die gegevens kunnen zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die de klant gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte te houden van promoties.
 • Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 • Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 • Het nalaten op gelijk welk moment door G-rent BVBA om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 10: voorwaarden springkastelen

 • De kinderen mogen niet met schoenen of eten , noch met gevaarlijke voorwerpen op het toestel spelen. Volwassen mogen enkel in geval van nood het toestel betreden.
 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is.
 • BELANGRIJK : IN GEVAL VAN REGEN : HET TOESTEL OPGEBLAZEN LATEN. Indien het niet gepaard gaat met veel wind.
 • Het is verboden op de buitenwanden te klimmen
 • In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal. Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen: Torens en muren naar binnen plooien en dan het kasteel in twee te plooien. Het gebruik van dak of regenzeil garandeert niet dat het volledig droog zal blijven . Bij rukwinden moet het kasteel afgelaten worden.

 

Artikel 11: voorwaarden horeca

 • Glazen enkel gebruikt voor dranken, dienen niet afgewassen te worden. Glazen die daarentegen voor dessert of enig ander gerecht werden gebruikt, dienen wel gespoeld te worden.
 • Porselein afspoelen onder koud water, etensresten verwijderen en terug in de juiste bakken plaatsen.
 • Bestek afspoelen onder koud water, etensresten verwijderen en terug in de juiste bakken plaatsen.
 • Het horecamateriaal zal door ons worden afgewassen.
 • Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs.
 • De goederen blijven eigendom van G-rent BVBA
 • De waarborg wordt pas aan de klant teruggegeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen

Artikel 12: Toepasselijk recht

 • Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verhuurder zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verhuurder kan zich ook wenden tot het ODR-platform.